Voor financiële rust en overzicht

Privacy

Op deze pagina staat omschreven hoe SvO Bewind invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG). 

SvO Bewind is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan: 
•    Naam en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres 
•    Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum 
•    Gegevens over uw gezinssituatie 
•    Gegevens over uw inkomsten en uitgaven 
•    Gegevens over eventuele schulden 

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat er zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaard en gebruikt worden. Hierbij kunt u denken aan: 
•    Medische gegevens / informatie over uw gezondheid 
•    Informatie over uw geloofsovertuiging 
•    Andere bijzondere gegevens die van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Uw gegevens moeten geregeld gedeeld worden met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. 

SvO Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Alle gegevens die wij van uzelf of anderen ontvangen, leggen wij vast in een digitaal dossier. Het digitale dossier bevindt zich in een elektronisch beveiligde omgeving. De e-mails die vanuit SvO Bewind worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Onview zijn extra beveiligd. Wij communiceren met name via onze extra beveiligde software van Onview.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan SvO Bewind wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen of te wissen. 

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht indienen volgens het klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met SvO Bewind. Dit kunt u ook doen als u een verzoek heeft om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens.

SvO Bewind kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het advies is om periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke en financiële gegevens beschermd worden. 

SvO Bewind

Postbus 157
4380 AD Vlissingen

E: info@svobewind.nl
T: 06 39531443